‫روند انجام پروژه در مرکز تایپ‬

نحوه انجام کار به طور مختصر در مرکز تایپ!

ثبت پروژه به صورت رایگان

به راحتی و با چند کلیک پروژه خود را ثبت نمایید!

دریافت پیشنهادات

به صورت آنلاین پیشنهادات ارايه شده را مقایسه و انتخاب نمایید!

گرو گذاری

کارفرما و مجری مبلغ ضمانتی که مشخص کرده اند را به عنوان حسن انجام کار گرو گذاری می کنند!

دریافت فایل

کارفرما با پرداخت باقیمانده مبلغ، فایل نهایی را دریافت میکند و مبالغ گروگذاری شده آزاد شده و دستمزد مجری به اعتبار وی اضافه می شود!

8165

تعداد کارفرمایان

1033

تعداد تایپیست ها

24567

پروژه های ثبت شده

68

پروژه های در حال انجام

آخرین مطالب وبلاگ